Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Profil

Pædagogiske principper

LÆRINGS- & UNDERVISNINGSSYN

Undervisnings- og læringssynet beskæftiger sig med lærerens indretning af undervisningens fysiske og psykologiske rum ud fra et undervisnings- og læringsperspektiv, hvor læreren altid er ansvarlig for undervisningens tilrettelæggelse og de organisatoriske rammer og eleverne er medansvarlige for egen læring og adfærd. Formålet er at skabe et positivt læringsmiljø således at, der kan foregå en kreativ og effektiv undervisning og hermed læring hos alle elever på Østre Skole. Hver elev undervises og evalueres ud fra en individuelt tilpasset undervisningsindgangsvinkel, som bygger på elevens forudsætninger.
Desuden er en positiv omgangstone og stemning i klasseværelset en vigtig nøgle til elevens motivation, tillid og succes i læringssituationerne, og det er gennem den positive omgangstone, at der overføres tavs viden til eleverne om: holdninger til læring, lærerens forventninger, gensidig respekt, værdier, demokrati osv..
 
Den positive tone skabes ved at læreren:
 • viser ægte interesse for eleverne
 • opbygger et inspirerende læringsmiljø
 • er venlig og giver positiv feed-back til eleverne
 • sikrer sig at eleverne forstår de rutiner og den forventning, der er til deres adfærd i lokalet
 • sikrer sig at undervisningen svarer til elevens niveau og at den enkelte opnår succes
 • er godt forberedt
 • tilrettelægger varierede og involverende aktiviteter
 
Målsætningmå være atskabe harmoniske, frugtbare og også gerne glædesfyldte læringssituationer, hvor alle elever får mulighed for at lære sig noget ved at den voksne:
 • er positiv og arbejder bevidst med begrebet forstærkning
 • tager elevernes udsagn og handlinger alvorligt
 • skaber klare og synlige retningslinier for arbejdet
 • er retfærdig, bestemt og troværdig
 • tager hensyn til individuelle behov
 • interesserer sig for eleverne og undervisningen
 • er velorganiseret og godt forberedt samt starter lektionerne til tiden

LÆRINGFORSTÅELSEN

På Østre Skole vil vi trivsel for alle. På Østre Skole skal tryghed, samvær og de fysiske rammer medvirke til, at alle føler tilknytning. Det er frihed under ansvar med respekt for forskelligheden. Fællesskabet er med omsorg, tolerance og tryghed med til at gøre en indsats imod konflikter og mobning. De sociale kompetencer er højt værdsatte for at skabe høj grad af trivsel for alle.
 
Vi vil faglighed på flere niveauer. En faglig skole, hvor grundlæggende kvalifikationer og færdigheder trænes; hvor kompetencer udvikles; hvor dannelse og kreativitet stimuleres. De alsidige, personlige og sociale sider udvikles individuelt og i samspil med andre. Målet er, at der på Østre Skole er plads og rummelighed til fagligheden på mange måder.
Der eksisterer en modsætning og en sammenhæng mellem læring og undervisning, hvor god undervisning er fundamentet for at læring opstår. Undervisning er kommunikation mellem aktørerne i klasserummet, og hvor undervisningens mirakel opstår med den strukturelle kobling mellem undervisning og læring.
 
Læring er en subjektiv proces, der præges af den lærendes forforståelser, forventninger, interesser og perspektiver, hvor læringen er en proces, der resulterer i adfærds-, holdnings- og værdiændringer (at komme fra én tilstand til en anden). Læring finder således altid sted inde i den lærende. Der er således tale om en proces i hvilken elevens bevidsthed gennem sine egne operationer ændrer sin forventningsstruktur - selvforandring. Betydningen af den lærendes egen motivation er central. Den lærende opbygger selv sine videns- og forståelsesmønstre ud fra sine erfaringer, og der må være et øget fokus på den lærendes bearbejdning af impulser (konstruktion/refleksion). Fokus må være på at tage afsæt i de ressourcer og forståelser, der allerede er blandt eleverne – og bygge ”læring” op omkring disse ressourcer.
 
Læring er mere end ”at lære noget”, men en livslang evne til tilegnelses-, omformnings- og udviklingsprocesser, hvor læringen er en social proces, som foregår i samspil med andre. Læring er mere end at lære et teoretisk pensum, hvor bl.a. erfaringsbaseret læring….læring i forskellige kontekster, læring gennem forskellige erkendelses- og udtryksformer er en del af læringens virkelighed. Konteksten omkring læringen er derfor afgørende for, hvilke kundskaber og kompetencer, der kan og vil udvikles.
Læringssituationen har indflydelse på læringens proces og resultat, og derfor er strukturen omkring undervisningen og relationen mellem aktørerne i klasserummet af særlig betydning for læringens vilkår.
 
Østre skole er kendetegnet ved:

Et homogent skoledistrikt
Klasseforældreråd i stort set alle klasser
Stor forældreopbakning i skolens fællesarrangementer
Udviklingsorienteret skolebestyrelse
Afdelingsdelt Skole
Samordnet skolestart
Læseindsats
Teamsamarbejde
 
 
Værdiregelsæt
Se skolens Værdiregelsæt under menupunktet Trivsel.
 
 
Mobning

Østre Skole gør en aktiv indsats over for mobning, se skolens anti-mobbe-strategi under menupunktet Trivsel.

 

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Læs om skolens tilbud om specialundervisning for elever i "normalklasser": Specialundervisning
 
Skolen har oprettet lektiecafe.
 

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Oplysninger om skolens ordensreglement findes her:  Ordensregler